Home > Khái lược công ty > TRIẾT LÝ CƠ BẢN・TẦM NHÌN VỀ TƯƠNG LAI

TRIẾT LÝ CƠ BẢN・TẦM NHÌN VỀ TƯƠNG LAI

TRIẾT LÝ CƠ BẢN

Học tập suốt đời, tổng thể doanh nghiệp

JPP luôn ý thức được trách nhiệm cống hiến cho xã hội, trưởng thành hơn thông qua công việc.
NGUYÊN TẮC TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM
Để chắp nối ước mơ, chúng ta có thể truyền đạt lại điều gì cho những thế hệ sau qua những hành động của mình.

TẦM NHÌN VỀ TƯƠNG LAI

Bước ra bên ngoài rồi dần dần mở rộng phạm vi

Hỗ trợ kinh doanh và cải thiện nghiệp vụ

①Tăng cầu và phát triển những mặt hàng mới

②Thực đơn mở rộng các sản phẩm mới từ công ty cơ thể để lõi

③Tiến ra những thị trường mới

④Mở rộng mạng lưới kinh doanh

⑤Hệ thống hóa tính năng kiểm tra

Market_ベトナム語
  Click vào ảnh thì ảnh sẽ to ra

HÌNH THỨC MỞ RỘNG KHÔNG PHÂN BIỆT NAM NỮ, QUỐC TỊCH

Phương châm hướng tới sự cống hiến xã hội từ sự trưởng thành của nhân viên, sự phát triển của doanh nghiệp.

stance_ベトナム語