Home > Khái lược công ty > Thông điệp từ Chủ tịch

Thông điệp từ Chủ tịch

MỤC ĐÍCH TRỞ THÀNH CÔNG TY MANG TẦM KHU VỰC

外観イメージ画像

 

Để đáp ứng nhu cầu của xã hội hiện nay, chúng tôi đã và đang hoạt động với những dịch vụ độc đáo và chi tiết với hi vọng làm hài lòng khách hàng trên vai trò là một doanh nghiệp cung ứng nhân sự.
Nippon Pro Prower được tách ra từ công ty Toyo work, nhưng sứ mệnh tìm ra câu trả lời là làm sao để thích ứng được với nền kinh tế biến động không ngừng hiện nay thì vẫn không thay đổi.
Tìm ra tương lai, nắm bắt thông tin chính xác, với tư cách là một nhà cung ứng, chúng tôi hy vọng được hợp tác với nhiều doanh nghiệp trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

TỔNG GIÁM ĐỐC: KAMIZONO HIROKAZU