Home > Khái lược công ty > Giới thiệu tập đoàn

Giới thiệu tập đoàn

Khái lược về các công ty thuộc tập đoàn

Tên công ty Công ty cổ phần Toyowork
Tổng giám đốc đại diện Susa Takayasu
Vốn điều lệ 50.000.000 yên
Sáng lập
03/1976
Thành lập 03/1988
Trụ sở văn phòng chính Miyashiken Sendaishi
Nội dung kinh doanh

Ủy thác gia công phần mềm

– Chức nhận đơn vị thầu xuất sắc (số chứng nhận: 2011013(02))-

Điều động lao động (派04-010080)

Môi giới việc làm (04 ユ -010 049)

Môi giới lao động có dự tính

Hỗ trợ tìm việc

HP http://www.toyowork.co.jp/
Những doanh nghiệp có liên quan

Công ty cổ phần Toyowork Engantokku

Công ty cổ phần Toyowork Security

Công ty cổ phần Toyowork Security Okinawa

Công ty cổ phần Clean and Clean